Klokkenluidersregeling

1. Algemeen
Op basis van regelgeving moet een accountantsorganisatie beschikken over een klokkenluidersregeling.

2. Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 • handelingen die leiden tot strafbare feiten door Finc Accountants of haar medewerkers;
 • alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door Finc Accountants of haar medewerkers;
 • alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Finc Accountants of haar medewerkers;
 • (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 • (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 • en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

3. Procedure

Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon is door Finc Accountants aangewezen de heer ir. J.W.J. Mestrom.

 • De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via mailadres: vertrouwenspersoon@fincaccountants.nl
  Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
 • De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 • Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie ad a en/of e, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directie. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
 • Bij het informeren van de directie als bedoeld in punt 5, maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
 • De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

4. Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

5. Rechtsbescherming
De medewerker die met inachtneming van deze Klokkenluidersregeling te goeder trouw een melding heeft gedaan, wordt op geen enkele wijze in diens rechtspositie benadeeld.

6. Vertrouwenspersoon

De heer Mestrom fungeert als vertrouwenspersoon. De directie van Finc Accountants kan een plaatsvervangend vertrouwenspersoon aanwijzen indien de heer Mestrom tijdelijk niet als zodanig zou kunnen optreden.

7. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 8 mei 2015.