Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.fincaccountants.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Gebruik van de website van Finc Accountants
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Hoewel Finc Accountants zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Finc Accountants niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Finc Accountants garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Finc Accountants wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken
Finc Accountants behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finc Accountants of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Finc Accountants behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst in deze disclaimer, te allen tijde zonder aankondiging te wijzigen. Het verdient aanbeveling na te gaan of de op deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.