Privacy statement

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Daarom hebben wij dit Privacy Statement waarin staat hoe er wordt omgegaan met jouw (persoons)gegevens.

Privacyverklaring
Finc Accountants B.V., gevestigd aan Prof. Asserweg 6, 5144 NC Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Finc Accountants B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

Prof. Asserweg 6, 5144 NC Waalwijk +31 416 675150

Artikel 1. Toepassing

1.1 Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Finc Accountants B.V. en de opdrachtgever door Finc Accountants B.V. worden verzameld.

1.2 Deze privacyvoorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

1.3 Mocht er geen sprake zijn van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Finc Accountants B.V., maar worden er door een partij persoonsgegevens achtergelaten op de website van Finc Accountants B.V. (bijvoorbeeld met betrekking tot een digitale nieuwsbrief en opgave Samen Ondernemen Sessie), dan geldt het navolgende eveneens en waar aldus onder “opdrachtgever” de persoon of rechtspersoon dient te worden verstaan welke diens persoonsgegevens achter laat op de website, althans in een andere digitale omgeving.

Artikel 2. Inhoud privacyvoorwaarden

2.1. Finc Accountants B.V. verwerkt de persoonsgegevens van opdrachtgever doordat opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Finc Accountants B.V. en/of omdat opdrachtgever deze zelf aan Finc Accountants B.V. verstrekt. De navolgende persoonsgegevens worden door Finc Accountants B.V. verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

2.2 Finc Accountants B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van opdrachtgever:

  • ras
  • burgerservicenummer (BSN)

2.3 Finc Accountants B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden. Finc Accountants B.V. verklaart uitdrukkelijk dat de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden zullen worden verwerkt. Finc Accountants B.V. zal de persoonsgegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Finc Accountants B.V. vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van opdrachtgever of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving van overheidswege daartoe verplicht is. Finc Accountants B.V. verkoopt de gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van Finc Accountants B.V., sluit zij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Finc Accountants B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

2.4 Finc Accountants B.V. verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Finc Accountants B.V. verwerkt de persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zoals gegevens die Finc Accountants B.V. nodig heeft voor de belastingaangifte.

Artikel 3. Verplichting Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever treft de noodzakelijke maatregelen ten aanzien van de persoonsgegevens, in die zin dat deze juist en nauwkeurig zijn en als zodanig ook aan Finc Accountants B.V. worden verstrekt.

Artikel 4. Geheimhouding

4.1 Finc Accountants B.V. en diens werknemers dan wel personen die in opdracht werkzaamheden voor haar verrichten, hebben een geheimhoudingsverplichting voor de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Finc Accountants B.V. zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5.2 Finc Accountants B.V. draagt zorg voor maatregelen die er op gericht zijn om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 6. Geautomatiseerde besluitvorming

6.1 Finc Accountants B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Finc Accountants B.V.) tussen zit.

Artikel 7. Duur van de voorwaarden en bewaartermijn van persoonsgegevens

7.1 Deze privacyvoorwaarden zijn geldig zolang Finc Accountants B.V. de opdracht heeft van opdrachtgever om persoonsgegevens te verwerken op grond van de overeenkomst tussen partijen. Voor zover er geen opdracht bestaat tussen partijen, maar toch persoonsgegevens zijn verstrekt – bijvoorbeeld voor de digitale nieuwsbrief of opgave Samen Ondernemen Sessie – dan zijn deze voorwaarden van toepassing, zolang de gegevens zijn opgeslagen, een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 7.3.

7.2 Indien Finc Accountants B.V. op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere duurzame gegevensdragers waarop of waarin zich persoonsgegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Finc Accountants B.V. zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 2 maanden na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.

7.3. Finc Accountants B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken

8.1 Finc Accountants B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Finc Accountants B.V. gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt door personen die onze website bezoeken. Deze informatie wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen en is slechts toegankelijk voor een beperkte aantal professionals binnen onze organisatie. Verkregen informatie wordt nimmer aan derden verhuurd of verkocht.

Artikel 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

9.1 De opdrachtgever heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de opdrachtgever het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Finc Accountants B.V. en heeft opdrachtgever het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat opdrachtgever bij Finc Accountants B.V. een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wordt beschikt in een computerbestand naar de opdrachtgever of een ander, te sturen. Opdrachtgever kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar waalwijk@fincaccountants.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de opdrachtgever is gedaan, vraagt Finc Accountants B.V. een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Finc Accountants B.V. reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Finc Accountants B.V. wil opdrachtgever er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 10. Beveiliging en datalek

10.1 Finc Accountants B.V. neemt de bescherming van de persoonsgegevens hoog op en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien opdrachtgever de indruk heeft dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan er contact worden opgenomen via waalwijk@fincaccountants.nl

10.2 Zo spoedig mogelijk nadat Finc Accountants B.V. kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de persoonsgegevens, stelt Finc Accountants B.V. opdrachtgever hiervan op de hoogte via de bij Finc Accountants B.V. bekende contactgegevens van opdrachtgever en zal Finc Accountants B.V. informatie verstrekken over de aard van het incident of de datalek, de getroffen persoonsgegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de persoonsgegevens en de maatregelen die Finc Accountants B.V. heeft getroffen en zal treffen.

10.3 Finc Accountants B.V. zal opdrachtgever ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden.