Jouw uitdagingen

Welke gevolgen heeft het arrest van de Hoge Raad over Box 3 voor mij?

Wat heeft de Hoge Raad besloten?

Sinds 2017 wordt voor de box 3 heffing uitgegaan van een forfaitaire vermogensmix. Dit houdt in dat de fiscus je je bezittingen forfaitair indeelt in een deel beleggingen en een deel spaargeld. Hieraan wordt voor beide categorieën een forfaitair rendement toegekend. Het rendement wordt op beleggingen geacht hoger te zijn dan het rendement op spaargeld. Dit heeft als gevolg dat wanneer je relatief veel spaargeld bezit, er een hoger rendement wordt berekend dan in werkelijkheid wordt behaald.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de huidige systematiek van de Box 3 heffing vanaf 2017 onrechtmatig is. Eerder heeft de Hoge Raad ook al geoordeeld dat het box 3 stelsel onrechtmatig zou kunnen zijn. Toen heeft de Hoge Raad het echter aan de wetgever over gelaten om de wet aan te passen. De Hoge Raad vindt de wetswijziging die in 2017 is doorgevoerd onvoldoende en heeft zelfs rechtsherstel geboden aan de Belastingplichtige door de belastingaanslag te wijzigen.

Wat voor gevolgen heeft dit voor mij?

Als je tegen een belastingaanslag inkomstenbelasting met Box 3 heffing bezwaar hebt gemaakt, zal ook voor jou rechtsherstel geboden moeten worden. De Hoge Raad oordeelt dat het werkelijke rendement moet worden belast, maar geeft niet aan hoe dit dan berekend moet worden.

Daarnaast is het nog onduidelijk of ook belastingplichtigen gecompenseerd kunnen worden die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag.

Het is dus afwachten op berichtgeving van de Staatssecretaris van Financiën hoe deze de bezwaren gaat afhandelen. Zijn doelstelling is om dit onderwerp te behandelen in de Voorjaarsnota die eind mei naar de Tweede Kamer gaat.

De fiscus heeft aangegeven vooralsnog géén aanslagen inkomstenbelasting met box 3 belasting op te leggen. Wij controleren de aan onze klanten opgelegde aanslagen desalniettemin wel op eventuele box 3 heffing, en zullen dan pro-forma bezwaar maken tegen die aanslag.

Wanneer er meer bekend is, zullen wij je hierover informeren.

Jouw specialist

Marco Leijten LL.B RB
06 53 15 86 65
marco@fincaccountants.nl