8 juli 2020

De laatste update over de coronamaatregelen voor ondernemers onder elkaar

8 juli 2020

De tweede aanvraag periode NOW

Op maandag 6 juli is de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden.

Voor wie? Elke werkgever kan NOW aanvragen; het maakt niet uit of hij/zij eerder al NOW heeft aangevraagd.

Aanvragen: Aanvragen gaat via de website van het UWV klik hier >

Tweede aanvraagperiode NOW: wat is er veranderd?

 • De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, i.p.v. 3 maanden.
 • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is.
 • Wordt er voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag gedaan bij het UWV? Dan wordt de toegekende NOW subsidie met 5% verlaagt.
 • De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Dit is om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren.
 • De betaling is in 2 keer.

Voorwaarden tweede aanvraagperiode NOW

 • Om in aanmerking te komen voor de tweede aanvraagperiode NOW moet je over een periode van 4 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% hebben. Als je in de eerste aanvraagperiode NOW subsidie hebt gekregen, dan moet deze tweede NOW periode van 4 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden. Bijvoorbeeld: Bij de eerste aanvraagperiode NOW heb je een omzetverlies doorgeven over april, mei en juni. Voor de tweede aanvraagperiode NOW geef je daarom jouw omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober
 • Als je nu voor het eerst de NOW aanvraagt, dan kun je kiezen uit de 4 maanden waarin je omzetverlies verwacht.  Let op: De gekozen 4 maanden waarin je omzetverlies verwacht, kun je niet meer aanpassen. Je kan kiezen uit:
  • 1 juni: je geeft dan jouw percentage omzetverlies door over juni, juli, augustus en september
  • 1 juli: je geeft dan jouw percentage omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober
  • 1 augustus: je geeft dan jouw percentage omzetverlies door over augustus, september, oktober en november
 • De berekening van jouw omzetverlies gaat op deze manier:
  Neem jouw totale omzet van 2019. Deel dit bedrag door 3. Dit is de gemiddelde omzet over 4 maanden. Vergelijk jouw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.

Meer informatie over de NOW is te vinden op de website van de UWV. Klik hier >

2 juli 2020

De TVL

De TVL tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis het hardst zijn getroffen, door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. Eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wil je nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet je een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

Hoeveel je ontvangt, hangt af van het omzetverlies en de branche. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. Voor meer informatie bekijk deze link >

Voor wie? Voor ondernemers waarbij de hoofd- of nevenactiviteit van jouw bedrijf overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes.

Aanvragen: De TVL-subsidie aanvragen kan van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur via mijn.rvo.nl

26 Mei 2020

Het tweede steunpakket van € 13 miljard is bekendgemaakt: wat wijzigt er? De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd.
Er is meer compensatie voor vaste lasten, de ontslagboete in de NOW-regeling vervalt en er is een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zzp’ers. Alle wijzigingen lezen klik hier ga naar onze laatste nieuwsbrief update. De belangrijkste wijziging over de NOW regeling lees je hieronder.

NOW-regeling: ontslagboete vervalt

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling blijft voor de maanden juni t/m augustus van kracht voor bedrijven die minstens 20% omzetverlies lijden. Een belangrijke verruiming in de NOW 2.0 is dat ondernemers een opslag op de loonkosten krijgen van 40%, in plaats van 30% nu.

Ontslagboete vervalt
In de nieuwe regeling is het toegestaan werknemers om bedrijfseconomische redenen te ontslaan zonder een ontslagboete van 50% over de te ontvangen tegemoetkoming. De nieuwe regeling bevat ook een tegemoetkoming voor seizoensbedrijven.

Let op! Om voor de nieuwe NOW in aanmerking te komen, geldt verder een verbod op het dit jaar uitkeren van dividend, het uitkeren van bonussen aan directie en bestuur en op de inkoop van eigen aandelen.

Wij lichten de overige wijzigingen in onze laatste nieuwsbrief verder toe. Klik hier en lees alle wijzigingen >

12 Mei 2020:

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

Algemene voorwaarden
Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens hem besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden.

Boete verdwijnt
Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruikmaken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt een correctie op de NOW-subsidie middels een boete. Die boete verdwijnt dus in het tweede steunpakket dat er per juni aan zit te komen. Volgens Koolmees zal het grootste deel van het steunpakket worden verlengd, maar het is nog onduidelijke welke voorwaarden daaraan worden verbonden. Het kabinet zal dit pakket binnen nu en twee weken bekendmaken, aldus de minister.

Extra voorwaarden nieuwe NOW
Volgens Koolmees kent de verlengde NOW-regeling, naast dat de eerdergenoemde boete verdwijnt, ook nog extra voorwaarden. Zo mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden, mag er geen dividend worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarden worden nu ook al toegepast bij concerns met minder dan 20% omzetverlies, waarbij een van de bv’s een beroep op de NOW-regeling wil doen.

Omscholing
Ook bekijkt het kabinet nog of er al dan niet verplichte omscholingsmaatregelen aan de verlengde NOW-regeling kunnen worden verbonden. Op die manier hoopt men dat werknemers die na de crisis binnen de eigen bedrijfstak nauwelijks meer aan het werk komen, een alternatief kunnen vinden.

Huidige NOW-regeling
De huidige NOW-regeling kan tot en met 31 mei worden aangevraagd en vergoedt tot maximaal 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart t/m mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die één of twee maanden later start. Als een bedrijf een werknemer ontslaat, terwijl het bedrijf aanspraak maakt op de NOW-regeling wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.

Bron: SRA publicatiedatum 11-05-2020

Aanpassing NOW-regeling op vier punten

De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie.

NOW-regeling
De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die een of twee maanden later start.

Nederlandse bankrekening niet meer vereist
Een van de aanpassingen betreft de eis dat het bedrijf dat de NOW aanvraagt, over een Nederlands bankrekeningnummer moet beschikken. Deze eis vervalt, omdat dit in de praktijk soms tot forse moeilijkheden leidt. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven dus niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.

Akkoord met openbaarmaking
Degene die de NOW aanvraagt, gaat ook automatisch akkoord met en eventuele openbaarmaking van gegevens inzake de NOW-aanvraag in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Bepaalde informatie waarover het UWV beschikt kan in het kader van de subsidieaanvraag echter concurrentiegevoelig zijn. Daarom is ervoor gekozen om de automatische instemming alleen te laten gelden voor een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

Personeels-bv binnen concern
Verduidelijkt is dat personeels-bv’s binnen een concern zelf geen beroep op de NOW kunnen doen. Andere bv’s binnen het concern hebben deze mogelijkheid wel.

Geen melding loonkostensubsidie
Werkgevers die de NOW aanvragen en ook recht hebben op de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking, hoeven deze subsidie niet met de NOW te verrekenen. Daarom is melding van de toekenning van de NOW-subsidie aan de gemeente niet meer nodig.

Bron: SRA 06-05-2020

Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?

Btw en annuleringen
Wanneer prestaties niet door kunnen gaan en de btw-ondernemer bedragen aan zijn afnemer terugstort, dan heeft dit consequenties voor de btw. Welke zijn dit?

1. Volledige vergoeding teruggestort
Betaalt de btw-ondernemer de volledige vergoeding aan zijn afnemer terug, dan is de btw niet langer verschuldigd. Als de btw bij de eerdere betaling van de vergoeding door de klant bij de Belastingdienst is afgedragen, dan kan de btw-ondernemer de afgedragen btw terugvragen onder de volgende voorwaarden:

 • de afnemer ontvangt een creditfactuur met daarop een negatieve vergoeding en een negatief btw-bedrag, en
 • het risico wordt uitgesloten dat de staat btw-inkomsten misloopt omdat de afnemer de btw eerder al in aftrek heeft gebracht. Laat de afnemer bijvoorbeeld een verklaring tekenen dat hij de eerder teruggevraagde btw terugbetaalt aan de Belastingdienst.

2. Deel van overeengekomen vergoeding teruggestort
Voor het deel van de vergoeding dat de btw-ondernemer aan zijn klant terugstort, gelden dezelfde gevolgen en voorwaarden als hierboven genoemd bij terugstorting van de gehele vergoeding. Voor het deel van de vergoeding dat betaald blijft, geldt dat daarover geen btw verschuldigd is, voor zover sprake is van een schadevergoeding. Uit rechtspraak blijkt dat indien een vergoeding deels is betaald, maar de prestatie niet doorgaat zodat de ondernemer schade lijdt, dit een aanwijzing is dat sprake is van een schadevergoeding. In dat geval is geen btw verschuldigd en kan de eventueel al afgedragen btw worden teruggevraagd in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de annulering plaatsvindt.

Is er geen sprake van een schadevergoeding, dan is er btw over de ontvangen vergoeding verschuldigd. Uit rechtspraak blijkt dat de situatie waarin het gehele bedrag betaald is en de klant niet op komt dagen, de btw-ondernemer een prestatie verricht en geen schade lijdt, zodat wel btw verschuldigd is over de vergoeding.

Bron: SRA 04-05-2020

8 april 2020:

De lijst van ondernemers die een beroep kunnen doen op de TOGS regeling is uitgebreid 

De TOGS regeling gaat om een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor sectoren die getroffen zijn, omdat ze het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen hebben moeten staken en die mogelijk in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis.

Voor wie? Alleen voor ondernemers en ondernemingen in aangewezen sectoren kunnen gebruik maken van deze regeling. Of men recht heeft op deze regeling wordt in eerste instantie bepaald aan de hand van de SBI-code waaronder de ondernemer c.q. de onderneming is ingeschreven in het handelsregister. Bekijk hier de laatste lijst >

Aanvragen moet via de aanvraagprocedure op rvo.nl >

Het aanvraagloket voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is open

Het NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een maatregel om ondernemers, die in de problemen zijn gekomen door de coronavirus tijdelijke tegemoet te komen in de loonkosten. De regeling kan vanaf nu tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd. Er werd gisteren een enorme drukte verwacht maar de wachttijden waren relatief kort. Download hier het NOW nieuwsdocument van het SRA voor meer toelichting >  

Voor wie? De regeling is er voor werkgevers, die door de coronacrisis tenminste 20% omzetverlies hebben.

Aanvragen, klik hier en ga naar de website van het UWV. 

Werknemer wil niet naar het werk komen uit angst besmet te raken met het coronavirus, wat te doen? Wel of niet loon uitbetalen?

De situatie kan zich voordoen dat een werknemer niet naar het werk wil komen uit angst besmet te raken met het coronavirus. In die situatie is het van belang dat je kijkt of de werknemer thuis kan werken. Lukt dat niet dan ben je als werkgever verplicht de werknemer een veilige werkplek te bieden en je daarbij te houden aan de voorschriften zoals deze door de overheid zijn gesteld. Kun je dit niet, dan heeft de werknemer toch recht op loon. Kun en wil je wel een veilige werkplek bieden, maar de werknemer weigert werk daaraan. In dit geval is het dan wel van belang dat je de werknemer waarschuwt dat zijn/haar gedrag gevolgen kan hebben voor de loonbetaling.

Meer lezen over wel of niet loon uitbetalen, tijdens de coronacrisis klik hier > 

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Het is dan mogelijkheid jouw werknemers te vragen tijdelijk ander werk te doen. Uiteraard moet het hierbij gaan om werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevraagd. Zo nodig moet je jouw werknemers expliciet instrueren over de nieuw uit te voeren werkzaamheden. Klik hier om meer te lezen, ook wanneer wijzigen van een arbeidsovereenkomst nodig is > 

Uitstel van betalingen van gemeentelijke belasting

Ondernemers krijgen de mogelijkheid om verzoeken in te dienen tot uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen. Iedere gemeente kan kiezen voor een eigen aanpak. De gemeente Waalwijk kiest er voor om maatwerk te verrichten. Dit betekent dat ondernemers verzoeken kunnen doen tot uitstel van betaling. Met ondernemers worden dan afspraken gemaakt tot het treffen van betalingsregelingen. Deze maatregel gaat onmiddellijk in en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Bekijk in jouw gemeente welke maatregelen er gelden.

Voor de gemeente Waalwijk kunnen verzoeken om uitstel van betaling ingediend worden via invorderingbelasting@waalwijk.nl of door contact op te nemen met Team Financiën 0416-683461 of 0416-683457 onder vermelding van naam, adres en aanslagnummer(s).

Uitstel van belastingbetaling verruimd

De regeling voor het aanvragen van uitstel van belastingbetaling wordt versoepeld. Eerder was al bekend dat ondernemers uitstel kregen voor belastingbetaling van loon-, inkomsten-, winst- en omzetbelasting (btw). Alle uitstelaanvragen worden vereenvoudigd. Het uitstel kan nu worden verleend tot 19 juni. Bovendien kan het online aangevraagd worden in plaats van per brief. Indien er voor 1 aanslag uitstel is verleend hoef je niet meer voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

Daarnaast gaat het verruimde uitstel voor meer belastingen gelden (kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Ook wordt het voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Meer informatie vind je op rijksoverheid.nl > 

Voor wie? Voor ondernemers en vennootschappen.

Aanvragen gaat via de belastingdienst > 

Deblokkering G- rekening in Corona crisis

De G-rekening wordt gedeblokkeerd voor bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en G-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren, aldus de Rijksoverheid. Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen zij zo dezelfde voordelen als ondernemers zonder G-rekening, zo staat op de site van de overheid. 

Voor wie? Voor ondernemers en vennootschappen met een G-rekening

Aanvragen? Vraag eerst uitstel van betaling aan voor de loonheffingen of btw. Verzoek dan om deblokkering. Voor jouw verzoek gebruik je het formulier “Verzoek deblokkering g-rekening”. Klik hier voor het formulier > 

Compensatie ouders voor kosten kinderopvang

Vanwege het coronavirus is kinderopvang alleen mogelijk voor ouders in cruciale beroepen. Voor de overige ouders blijven de kosten van kinderopvang wel gewoon doorlopen, terwijl geen kinderopvang genoten wordt. Het kabinet heeft besloten deze kosten te compenseren. De compensatie is het verschil tussen de factuurprijs en de ontvangen kinderopvangtoeslag. De overheid vergoedt de maximumprijs voor kinderopvang. Organisaties die een hogere uurprijs rekenen, nemen het meerdere voor hun rekening.

Dit geldt zowel voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

De compensatie verloopt via de kinderopvangorganisaties.

2 april 2020

Regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS). 

Deze regeling gaat om een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor sectoren die getroffen zijn, omdat ze het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen hebben moeten staken en die mogelijk in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis. Voor een uitgebreide toelichting klik hier en download het SRA coronamaatregelen handboek >  

Voor wie? Alleen voor ondernemers en ondernemingen in aangewezen sectoren kunnen gebruik maken van deze regeling. In eerste instantie was de regeling alleen bedoeld voor ondernemers in sectoren die door de overheidsmaatregelen dienden te sluiten.

Op zaterdag 28 maart 2020 is besloten ook ondernemers in andere sectoren de mogelijkheid te geven gebruik te maken van deze regeling. Bekijk hier de lijst van de ondernemers die van deze regeling gebruik kunnen maken.  Deze lijst zal in de loop van de tijd worden geactualiseerd. 

Of men recht heeft op deze regeling wordt in eerste instantie bepaald aan de hand van de SBI-code waaronder de ondernemer c.q. de onderneming is ingeschreven in het handelsregister. Echter, niet altijd geeft die SBI-code een juiste indicatie van de werkzaamheden. Indien ondernemers op grond van hun SBI-code geen recht zouden hebben op de tegemoetkoming, maar op grond van de feitelijke activiteiten menen wel recht te hebben, kunnen zij zich melden bij de uitvoeringsorganisatie rvo.nl

Aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandigen (TOZO).

Deze regeling houdt in dat zelfstandigen aanvullende inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud. De regeling is er voor zelfstandigen die op dit moment geen inkomen kunnen genereren op sociaal minimum van circa € 1.500 netto per maand.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal versneld aanvragen van maximaal €10.157 met een rente van 2%. Deze lening is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft de lening niet te worden afgelost. Voor een uitgebreide toelichting van de TOZO klik hier en download het SRA coronamaatregelen handboek > 

Voor wie? De regeling geldt voor zelfstandigen hieronder vallen zzp’ers, ondernemers met personeel en ook voor ondernemingen die in de vorm van een bv worden gedreven. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronavirus.

Aanvragen van de TOZO regeling kan via de website van de gemeente.

Aanpassen van voorlopige aanslagen tijdens coronacrisis

Verwacht je een lagere winst vanwege de coronacrisis en betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, dan kan je de voorlopige aanslag wijzigen, zodat direct minder belasting betaalt wordt. De mogelijkheid om een voorlopige aanslag te verminderen geldt niet voor voorlopige aanslagen over voorgaande jaren. Voor een uitgebreide toelichting klik hier en download het SRA coronamaatregelen handboek > 

Voor wie? Deze regeling is voor zzp’ers, ondernemers en vennootschappen.

Uitstel van betaling van belasting

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

De belangrijkste verandering in deze maatregel is dat bij de aanvraag van uitstel van betaling van belasting voor de duur van drie maanden geen verklaring meer nodig is. Voor aanvragen van meer dan drie maanden is nog wel een verklaring nodig. Bij het verzoek moet dan worden verklaard dat men door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Voor een uitgebreide toelichting klik hier en download het SRA coronamaatregelen handboek > 

Voor wie? Deze regeling is voor zzp’ers, ondernemers en vennootschappen.

Update maatregel m.b.t. werktijdverkorting voor ondernemers met personeel tijdens coronacrisis

Werkgevers die omzet verliezen, door de coronacrisis kunnen een deel van de loonkosten vergoed krijgen via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt. Voor een uitgebreide toelichting klik hier en download het SRA coronamaatregelen handboek >

De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt.

 • Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een omzetverlies in een periode die één of twee maanden later start. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.
 • Let op! Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen worden gelijkgesteld met omzet.

Voor wie? Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de regeling

19 maart 2020

Update: Extra steunmaatregelen bedrijven

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen, waaronder het onder voorwaarden uitstellen van betalen van belasting, een tijdelijke overbruggingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf en uitbreiding van werktijdverkorting.

Wij staan voor je klaar bij vragen of onduidelijkheden. In de onderstaande PDF de complete berichtgeving vanuit het SRA (bron: SRA – Publicatiedatum: 17-03-2020). Klik hier voor het complete bericht van de Rijksoverheid.

1. Werktijdverkorting wordt NOW
2. WW-premiedifferentiatie
3. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers
4. Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
5. Verlaging invorderings- en belastingrente
6. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering
7. Verruiming kredieten Qredits
8. Compensatie specifieke sectoren
9. Overige nieuwe maatregelen
10. Eerder genomen maatregelen

BMKB regeling verhoogd naar 75%

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Bedrijven kunnen een halfjaar aflospauze krijgen op leningen

Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw bank voor de voorwaarde en/of aanvraag voor tijdelijke vrijstelling van betaling aflossingen en rente lopende leningen. Informatie is te vinden en vrijstelling kan aangevraagd worden, op de website van uw bank. Informatie is te vinden op de website van de Rabobank, de ING en de ABN Amro Bank. U hoeft geen aparte aanvraag voor de BMKB-regeling in te dienen. U regelt dit via uw bank.

Hieronder de berichtgeving vanuit de NVB (bron: NVB – Publicatiedatum: 19-03-2020).

Een halfjaar pauze op de aflossing
Nederlandse banken geven middelgrote en kleinere bedrijven vanwege de gevolgen van het coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen. Dat maakten ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos donderdag bekend via de bankenkoepel NVB.

De algemeen afgekondigde pauze geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5 miljoen euro, en voor bedrijven „die in de kern gezond zijn”. Voor leningen boven dat bedrag zijn de vijf banken ook bereid om bedrijven financiële ruimte te geven, maar daarbij wordt gewerkt met ‘maatwerk’ per klant. Veel Nederlandse bedrijven zijn door het coronavirus in acute financiële problemen gekomen. Terwijl inkomsten uitblijven, moeten ondernemers personeel, leveranciers en fiscus wel doorbetalen. Om toch voldoende liquiditeit te hebben om de rekeningen te kunnen voldoen, kloppen bedrijven momenteel massaal aan bij de banken voor extra krediet of anderszins financiële ruimte.

13 maart 2020

Het kabinet helpt ondernemers die kampen of te maken krijgen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe neemt het enkele maatregelen, waaronder het onder voorwaarden uitstellen van betalen van belasting, een tijdelijke overbruggingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf en uitbreiding van werktijdverkorting.

Wij staan voor je klaar bij vragen of onduidelijkheden. Hieronder de berichtgeving vanuit het SRA (bron: SRA – Publicatiedatum: 12-03-2020).

Uitstel betalen belasting
Door het coronavirus zien sommige bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Deze ondernemers kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting, zo schrijft NU.nl.

Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd, bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats, aldus NU.nl. Daarbij zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

Werktijdverkorting aanvragen
Naast uitstel van betaling van belasting, kunnen bedrijven ook werktijdverkorting aanvragen. Werktijdverkorting is een tijdelijke oplossing die ondernemers meer lucht geeft.

Voorwaarden werktijdverkorting
Een vergunning voor werktijdverkorting moet digitaal worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je komt in aanmerking voor werktijdverkorting als de calamiteit voor ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken voor werkuitval zorgt. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering.

Er gelden verschillende voorwaarden m.b.t. werktijdverkorting aanvragen. Mocht je hier meer over willen weten of samen willen kijken of dit een noodzakelijke oplossing is voor jouw bedrijf, bel of mail ons.

terug naar nieuwsoverzicht